អំពី LRMsafety

ក្រុមហ៊ុន Golden Lama Co. , Ltd. - LRM សុវត្ថិភាព

ក្រុមហ៊ុននេះក្រោមឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មនេះ "LRMsafety" ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ 2547 សម្ភារសំណង់ទៅលក់។ ជាពិសេសផលិតផលដែកថែប

ក្រោយមកនៅក្នុង 2552 ជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការសន្ដិសុខដល់បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ខណៈពេលដែលការងារនេះត្រូវបានស្វែងរកនិងការចែកចាយនៃឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកនៅក្នុងថវិកានេះ។ យើងបានជឿទុកចិត្តដោយរាប់ពាន់នាក់ក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេតាំងពី 2552 នៅលើ។